Produkty

Geometrický plán (geometrák, GP) je technický podklad nezbytný k provádění změn v katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu vyznačit v katastrální mapě. Pro různé účely se vyhotovují různé druhy geometrických plánů     Geometrický plán pro rozdělení...
Polohopis a výškopis se zaměří v případě, že projektant potřebuje znát skutečný stav terénu, aby mohl správně umístit projektovaný stavební objekt. Dalším případem je zaměření skutečného stavu dna rybníka pro projekt jeho odbahnění. Před započetím prací je nutné domluvit přesné požadavky a nutnost...
Vytýčení stavby se provádí před započetím výkopových prací tak, aby byly dodrženy všechny podmínky na umístění stavby stanovené ve stavebním povolení. O tomto vytýčení je vyhotoven protokol, který je nezbytnou součástí geodetické části dokumentace při kolaudačním řízení.
Vytýčení hranice je činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru. Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru. Jsou-li vlastníci ve shodě na průběhu hranice pozemků, lze do katastru zapsat zpřesněné údaje o...
Správci inženýrských sítí vyžadují ke kolaudaci zaměření skutečného průběhu přípojek. Zaměření těchto přípojek je maximálně vhodné provádět před jejich zahozením a tomu i přizpůsobit koordinaci jednotlivých prací na stavbě. Zpravidla provádíme zaměření přípojek vodovodních, kanalizačních,...
Zaměření skutečného provedení (ZSP) se provádí jako kontrolní prvek po dokončení stavby nebo v jejím průběhu, aby bylo možno dokázat dodržení schválené projektové dokumentace.

Kontakt

Ing. Martin Kmínek Geodetické práce Nová 1907/41
České Budějovice
370 01
774 564 635
(774 KMI NEK)

399 499 744

ID datové schránky: 74kd5yy
info@gpkminek.cz